Common Restharrow Ononis repens is food for the following moths:

0299 Parectopa ononidis
0843 Aproaerema anthyllidella
1220 Cydia microgrammana
1441 Oncocera semirubella
1497 Beautiful Plume Amblyptilia acanthadactyla
1498 Brindled Plume Amblyptilia punctidactyla
1574 Common Blue Polyommatus icarus
1968 Yellow Belle Aspitates ochrearia
2152 White Colon Sideridis turbida
2242 Sword-grass Xylena exsoleta
2385 Small Mottled Willow Spodoptera exigua
2399 Bordered Sallow Pyrrhia umbra
2401 Marbled Clover Heliothis viriplaca
2403 Bordered Straw Heliothis peltigera